STATUT KOŁA NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1. 
Koło Nauk Politycznych UJ


1. Koło Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwane dalej “KNP UJ”, jest organizacją zrzeszającą studentów, działającą w obrębie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2. KNP UJ jest organizacją o charakterze naukowym, samokształceniowym i apartyjnym.

3. Siedziba KNP UJ mieści się w budynku Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Jabłonowskich 5, 31-114 Kraków, zwanego dalej “INPiSM UJ”.

4. Działalność KNP UJ jest objęta opieką merytoryczną pracownika naukowego INPiSM UJ, który dysponuje głosem doradczym w sprawach KNP UJ.

5. Celami KNP UJ są m.in.: 
1) budzenie zainteresowań naukowych i przygotowanie do pracy naukowej i badawczej, 
2) integracja środowiska studenckiego i naukowego, 
3) pomoc w samokształceniu, popularyzowanie problematyki politycznej oraz dziedzin pokrewnych.

6. KNP UJ realizuje swoje cele poprzez: działalność sekcji tematycznych KNP UJ organizację i udział w seminariach, sympozjach oraz konferencjach i zjazdach naukowych, organizację wyjazdów naukowych oraz integrujących społeczność studencką organizację spotkań w formie dyskusji i debat, wydawanie i współtworzenie publikacji, współpracę z innymi organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi, inne przedsięwzięcia zgodne z duchem niniejszego statutu.

§ 2. 
Członkostwo w KNP UJ

1. Członkiem KNP UJ może zostać każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

2. Nabycie członkostwa nastaje z chwilą przyjęcia przez Zarząd pisemnej deklaracji członkostwa i wpłacenia przez studenta składki członkowskiej. 

3. Członkowie KNP UJ są zobowiązani do: 
1) zapoznania się z treścią niniejszego Statutu oraz podporządkowania jego postanowieniom, 
2) podporządkowania się aktom organów KNP UJ, 
3) dbania o dobre imię KNP UJ, 
4) aktywnej działalności w KNP UJ, 
5) opłacania semestralnej składki członkowskiej, 
6) w wysokości ustalonej uchwałą Zarządu KNP UJ, 
7) zawsze w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od pierwszego Walnego Zebrania Członków KNP UJ w każdym semestrze, 
8) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków KNP UJ.

4. Członkowie KNP UJ mają prawo do: 
1) uczestnictwa we wszystkich formach działalności oraz organizacji KNP UJ,
2) zgłaszania własnych pomysłów odnośnie działalności KNP UJ podczas Walnych Zebrań KNP 
UJ oraz innych spotkań zamkniętych KNP UJ,
3) korzystania ze wszystkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu Koła na zasadach ustalonych przez Zarząd, 4) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków KNP UJ z prawem głosu, 
5) składania odwołań od decyzji Zarządu ich dotyczących do Komisji Rewizyjnej, 
6) współtworzenia kierunków rozwoju KNP UJ poprzez wyrażanie opinii w corocznej ankiecie ewaluacyjnej oraz w dyskusji na Walnym Zebraniu Członków KNP UJ, 
7) ubiegania się o opinię swojej działalności w KNP UJ, w formie referencji.

5. Członek KNP UJ może zostać skreślony z listy członków bądź zawieszony w prawach członka na czas określony. 

6. Zawieszenia członka w prawach członka KNP UJ dokonuje się decyzją Zarządu umotywowaną niedopełnieniem obowiązków członka wynikających z treści niniejszego Statutu.

7. Członkostwo w KNP UJ ustaje decyzją Zarządu na wskutek: zrzeczenia się członkostwa w KNP UJ przez członka, niedopełnienia obowiązków członka wynikających z treści niniejszego Statutu.

8. Student, skreślony z listy członków KNP UJ bądź zawieszony w prawach członka na czas określony, może się odwołać od decyzji Zarządu w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. 

Rozdział II
ORGANY KNP UJ

§ 3. 
Walne Zebranie Członków KNP UJ


1. Walne Zebranie Członków KNP UJ jest organem stanowiących KNP UJ.

2. Walne Zebranie Członków KNP UJ pełni stałą rolę doradczą oraz opiniodawczą w tworzeniu kierunku działalności KNP UJ.

3. W skład Walnego Zebrania Członków KNP UJ wchodzą wszyscy członkowie KNP UJ, dysponujący prawami członka.

4. Walne Zebranie Członków KNP UJ może zostać zwołane przez Prezesa z inicjatywy własnej bądź na wniosek: 
1) 1/2 Zarządu, 
2) 1/2 Komisji Rewizyjnej, 
3) 1/2 członków KNP UJ.

5. Prezes ma obowiązek zwołania Walnego Zebrania Członków KNP UJ na początku każdego semestru.

6. Obradom Walnego Zebrania Członków KNP UJ przewodniczy Prezes KNP UJ, w przypadku jego nieobecności obowiązek ten przejmuje Wiceprezes. 

7. Walne Zebranie Członków KNP UJ podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności minimalnie połowy członków KNP UJ.

8. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków KNP UJ ma charakter bezpośredni, wolny, tajny i równy. 

9. Walne Zebranie Członków KNP UJ może przybrać charakter jawny, gdy 1 członek Koła wyrazi taką wolę.

10. Nad poprawnym przebiegiem głosowań na Walnym Zebraniu Członków KNP UJ czuwa Komisja Skrutacyjna.

11. Komisja Skrutacyjna składa się z 2 członków i zostaje wyłoniona na każdym Walnym Zebraniu Członków KNP UJ z szeregów KNP UJ.

12. Walne Zebranie Członków KNP UJ ma prawo odwołać Członka sprawującego funkcję w Zarządzie bądź Komisji Rewizyjnej w drodze uchwały.

13. Wniosek odwołania wymieniony w § 3. ust. 12 musi być zgłoszony minimalnie przez 1/2 Członków KNP UJ dysponujących prawami członka.

14. Uchwała o odwołaniu wspomniana w § 3. ust. 12 zapada większością 2/3 głosów.

15. Na początku roku akademickiego Walne Zgromadzenie Członków KNP UJ jest zwoływane w celu podania sprawozdania z działalności Zarządu, sprawozdania finansowego oraz wyłonienia nowego Zarządu KNP UJ.

§ 4.
Zarząd KNP UJ

1. Zarząd KNP UJ jest organem wykonawczym KNP UJ, posiada domniemanie kompetencji.

2. Zarząd KNP UJ składa się z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa, Sekretarza, oraz Członków Zarządu oraz Koordynatorów Sekcji Tematycznych. 

3. Koordynatorzy Sekcji Tematycznych dysponują w Zarządzie KNP UJ jedynie głosem doradczym.

4. Członkowie Zarządu wybierani są na Walnym Zgromadzeniu spośród Członków KNP UJ zwykłą większością głosów. 

5. Kadencja Zarządu trwa od 15. czerwca do 14. czerwca następnego roku.

6. Zarząd KNP UJ: kieruje bieżącą działalnością KNP UJ, zbiera się na posiedzeniach Zarządu KNP UJ minimalnie raz w miesiącu, ma prawo przedstawiać projekty uchwał oraz wnioski, poddawane następnie pod obrady Walnego Zebrania Członków KNP UJ, podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, zatwierdza semestralne i miesięczne plany działania Sekcji przedstawione przez ich Koordynatorów.

7. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa KNP UJ z inicjatywy własnej bądź na wniosek: 1/2 Zarządu, 1/2 Koordynatorów Sekcji Tematycznych, 1/2 Komisji Rewizyjnej.

8. Członkowie Zarządu KNP UJ są zobligowani do uczestnictwa minimalnie w 2/3 posiedzeń Zarządu. 

9. Na żądanie Komisji Rewizyjnej Prezes Zarządu KNP UJ ma obowiązek zwołać wspólne posiedzenie dwóch organów nie później niż 14 dni od otrzymania żądania. 

10. Członkowie Zarządu KNP UJ są odpowiedzialni za swoje działania przed Prezesem Zarządu KNP UJ, Komisją Rewizyjną oraz członkami KNP UJ. 

11. Wyłoniony na pierwszym Walnym Zebraniu KNP UJ w danym roku akademickim Zarząd KNP UJ ma obowiązek w ciągu 14 dni przedstawić roczny oraz semestralny plan działania Zarządu.

12. Członkostwo w Zarządzie ustaje w drodze: 
1) złożenia pisemnej rezygnacja przez Członka, 
2) utraty statusu studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkostwa w KNP UJ bądź praw członkowskich,

3) odwołania przez Walne Zgromadzenie w drodze określonej w § 3. ust. 12-14. 

13. W przypadku złożenia przez Członka Zarządu rezygnacji, Zarząd ma obowiązek wyznaczyć datę wyborów uzupełniających do Zarządu w przeciągu 5 dni od złożenia przez Członka pisemnej rezygnacji. 

14. Wybory uzupełniające do Zarządu nie mogą się odbyć później niż 3 tygodnie od złożenia pisemnej rezygnacji przez rezygnującego Członka Zarządu.

15. Do czasu wyłonienia nowego Członka Zarządu Prezes Zarządu KNP UJ ma obowiązek wyznaczyć Członka Zarządu pro tempore, który będzie pełnił obowiązki na opróżnionym stanowisku.

16. Skład Zarządu oraz kompetencje poszczególnych Członków Zarządu KNP UJ niewynikające z niniejszego statutu określane są w uchwale przyjętej przez Walne Zebranie Członków KNP UJ, przyjętej nie później niż na najbliższym następującym Walnym Zebraniu Członków KNP UJ.

§ 5. 
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna, zwana dalej także “Komisją”, jest organem kontrolnym KNP.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz dwaj Członkowie Komisji.

3. Członkowie Komisji nie mogą pełnić jednocześnie innych funkcji oraz zajmować innych stanowisk w KNP UJ.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są na Walnym Zgromadzeniu spośród Członków KNP zwykłą większością głosów.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są jednocześnie z członkami Zarządu KNP UJ na pierwszym Walnym Zebraniu Członków KNP UJ w danym roku akademickim.

6. Kadencja Członków Komisji Rewizyjnej trwa od 15. czerwca roku wyboru do 14. czerwca roku następnego.

7. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej KNP UJ ustaje w drodze: 
1) złożenia pisemnej rezygnacji przez Członka, 
2) utraty statusu studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkostwa w KNP UJ bądź praw członkowskich, 
3) odwołania przez Walne Zgromadzenie w drodze określonej w § 3. ust. 12-14, 
4) stwierdzenia przez pozostałych Członków Komisji w porozumieniu z Zarządem KNP UJ trwałej niezdolności do wykonywania funkcji.

8.  W przypadku wakatu na stanowisku w Komisji Rewizyjnej przeprowadza się wybory uzupełniające na najbliższym Walnym Zebraniu Członków KNP UJ, stosując odpowiednio przepisy zawarte w § 5 ust. 4.


9.  W przypadku wakatów na więcej niż jednym stanowisku w Komisji Rewizyjnej Zarząd KNP UJ jest zobligowany do ogłoszenia Walnego Zebrania Członków KNP UJ, w celu wyłonienia nowych Członków Komisji, w przeciągu 7 dni od ustania członkostwa ostatniego Członka Komisji Rewizyjnej.

10. Komisja Rewizyjna zbiera się na posiedzeniach w miarę zaistniałych potrzeb, jednakże minimalnie raz na kwartał.

 

11. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenia Komisji. 

12. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

13. W kompetencjach Komisji Rewizyjnej KNP UJ leży: 
1) rozpatrywanie odwołań Członków KNP UJ od decyzji Zarządu, 
2) rozstrzyganie sporów interpretacyjnych dotyczących niniejszego Statutu, 
3) czuwanie nad zgodnością działania organów KNP UJ, w szczególności Zarządu oraz jego poszczególnych Członków, z postanowieniami Statutu KNP UJ, 
4) wykonywanie kontroli nad działalnością finansową KNP UJ, 
5) przedstawianie Walnemu Zebraniu KNP UJ raporty, zalecenia oraz wnioski na podstawie pozyskiwanych informacji, 
6) ocenianie realizacji planów semestralnych oraz rocznych Zarządu KNP UJ oraz poszczególnych Sekcji Tematycznych.

14. Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdania i wnioski pokontrolne z działalności organów KNP UJ na każdym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków KNP UJ.

15. Podstawą Sprawozdania odnoszącego się do działalności poszczególnych organów KNP UJ musi być merytoryczna ocena działalności danego organu. 


16. W celu należytego sprawowania kontroli Komisja Rewizyjna może żądać od organów KNP UJ oraz poszczególnych Członków sprawujących funkcje odpowiednich dokumentów oraz wyjaśnień. 

17. Odwołanie, zwane dalej także “odwołaniem”, od decyzji Zarządu o którym mowa w § 2. ust. 4, 
pkt 5) musi być złożone w formie pisemnej do jednego z Członków Komisji Rewizyjnej.

18. Odwołanie musi: 
1) zawierać imię, nazwisko oraz dane kontaktowe wnioskodawcy, 
2) jasno wskazywać jakich działań domaga się wnioskodawca, 
3) zawierać uzasadnienie.

19. Komisja Rewizyjna ma obowiązek zwrócić do uzupełnienia odwołanie niespełniające wymogów określonych w § 5. ust. 18., wyznaczając jednocześnie maksymalnie 7-dniowy termin na jego uzupełnienie.

20. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołania w terminie do 21 dni. W sytuacjach niecierpiących zwłoki termin ten może zostać skrócony za porozumieniem stron.

21. Komisja Rewizyjna podaje do wiadomości wnioskodawcy podjętą decyzję w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem decyzji.

§ 6. 
Sekcje Tematyczne

1. Podstawową formą działalności KNP UJ są Sekcje Tematyczne.


2. Sekcji Tematyczne podlegają opiece i nadzorowi Wiceprezesa KNP UJ.

3. Wniosek o założenie Sekcji Tematycznej mogą złożyć minimalnie trzej Członkowie KNP UJ.

4. Wniosek o założenie Sekcji musi: 
1) imiona i nazwiska Członków chcących założyć Sekcję, 
2) wyszczególniać Członka, który będzie pełnił funkcję Koordynatora danej Sekcji Tematycznej,

3) przedstawiać ogólne założenia merytoryczne oraz organizacyjne działalności Sekcji Tematycznej, 
4) uzasadniać słuszność założenia Sekcji Tematycznej.

5. Wniosek o założenie Sekcji Tematycznej musi być w formie pisemnej do Zarządu KNP UJ, który podejmuje decyzję odnośnie zasadności założenia Sekcji Tematycznej a następnie podaję decyzję do informacji publicznej. 

6. Rozwiązanie Sekcji Tematycznej następuje decyzją Zarządu umotywowaną: 
1) złożeniem zawiadomienia o rozwiązaniu Sekcji przez Koordynatora Sekcji w porozumieniu z jej Członkami, 
2) brakiem aktywnej działalności Sekcji, 
3) niezłożeniem semestralnego planu działania Sekcji, comiesięcznego bądź ogólnego 
sprawozdania z działalności Sekcji.

7. Koordynator Sekcji Tematycznej: 
1) ma obowiązek na początku każdego semestru przedstawić semestralny plan działania Sekcji do akceptacji Zarządu, 
2) ma obowiązek na Walnym Zebraniu Członków KNP UJ złożyć ogólne sprawozdanie z działalności Sekcji, 
3) ma obowiązek składania comiesięcznego raportu z działalności Sekcji Wiceprezesowi KNP UJ, które podlega akceptacji, w formie pisemnej, 
4) zwołuje oraz przewodniczy spotkaniom danej Sekcji Tematycznej.

5) ma obowiązek w przypadku ustąpienia z urzędu złożyć wniosek wskazujący nowego koordynatora. Prezes zatwierdza kandydaturę.


8. Spotkania organizacyjne Członków Sekcji Tematycznych odbywają się według potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące. 

9. Sekcje Tematyczne mają prawo do nawiązywania współpracy z organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi. 

10. Sekcje Tematyczne mają prawo do własnego systemu identyfikacji wizualnej. Każdorazowe wykorzystanie jednego z elementów systemu identyfikacji wizualnej danej Sekcji podlega zgodzie Koordynatora Sekcji Tematycznej.

Rozdział III
Postanowienia końcowe

§ 7.

1. Wniosek o zmianę Statutu KNP UJ mogą złożyć: 
1) Zarząd, jednomyślnie, 
2) Komisja Rewizyjna, jednomyślnie, 
3) 1/3 członków KNP UJ.

2. Wniosek o zmianę Statutu KNP UJ musi być zaakceptowany na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków KNP UJ zwykłą większością.

3. W przypadku akceptacji wniosku o zmianę niniejszego Statutu, Zarząd KNP UJ ma obowiązek powołania 4 osobowego zespołu składającego się z przedstawiciela Zarządu KNP UJ, przedstawiciela Komisji Rewizyjnej KNP UJ, przedstawiciela Sekcji Tematycznych oraz członka KNP UJ nie sprawującego żadnych funkcji dodatkowych. 

4. Prace nad nowelizacją Statutu nie mogą być prowadzone dłużej niż przez jeden kwartał.

5. Zmiana treści niniejszego Statutu odbywa się poprzez zatwierdzenie, proponowanych przez wnioskodawcę, określonego w § 7. ust. 1, zmian, na Walnym Zebraniu Członków KNP UJ większością absolutną. 

§ 8. 

1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z momentem uchwalenia.

Dołącz do nas: