Aktualności Aktualności

Spotkanie KNP UJ

Dnia 9 listopada 2016 roku w Metaforma Cafe odbyło się Spotkanie Członków i Przyjaciół KNP UJ. Obecni mieli możliwość zapoznania się z pracami postępującymi w naszym Kole oraz najnowszymi planami na dalszą działalność.  Swoim przybyciem spotkanie uświetnił opiekun Koła dr Błażej Sajduk

Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za udział i czynną dyskusję.

Spotkanie Rekrutacyjne

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Spotkanie Rekrutacyjne Koła Nauk Politycznych UJ! Głównym celem spotkania będzie zaprezentowanie szerokiej działalności Koła, przedstawienie planów na obecny rok akademicki oraz przyjęcie nowych członków.
Link do wydarzenia na Facebook

Nowy zarząd KNP UJ wybrany!

Dnia 25 kwietnia 2016 roku zebrało się Walne Zgromadzenie Członków Koła Nauk Politycznych UJ. Po sprawozdaniu z dotychczasowej działalności sekcji i ustępującego zarządu, wybrano skład nowego zarządu Koła, który rozpocznie swoje urzędowanie od 1 maja 2016 roku. Po dwóch turach głosowania jego skład prezentuje się następująco:

  • Prezes: Agáta Hrkľová
  • Wiceprezes: Michał Sołtysiak
  • Sekretarz: Klaudiusz Piątek
  • Członek Zarządu ds. PR: Adrianna Całus
  • Członek Zarządu ds. Finansowych: Patryk Wojsław

Gratulujemy!

WZCK

25 kwietnia (poniedziałek) o godz. 20.00 odbędzie się walne zebranie wszystkich zrzeszonych członków Koła Nauk Politycznych UJ. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA
Dotyczy to także uczestników wyjazdu do Warszawy, którzy nie złożyli jeszcze deklaracji członkowskiej.

Zgodnie ze statutem KNP UJ:
Art. 26
§1 Zarząd Koła ma obowiązek zwołania WZCK raz w roku.
§2 WZCK jest zwoływane w celu złożenia przez Zarząd sprawozdania ze swej działalności oraz wyboru nowych władz Koła.
§3 WZCK może także zostać zwołane w celu powołania mianowanego przez Prezesa Koła członka Zarządu na miejsce wcześniej odwołanego.
§4 Zarząd Koła musi podać datę zwołania WZCK na co najmniej 5 dni przed planowanym zebraniem wraz z proponowanym porządkiem obrad.

Art. 29
§1 W przypadku niemożności stawienia się na WZCK, członek Koła jest zobligowany przekazać innemu członkowi Koła obecnemu na Zebraniu upoważnienie do głosowania w jego imieniu.
§2 Upoważnienie musi być pisemne, niezależnie od jego formy.

Art. 8 
Członkowie Koła są zobowiązani do: 
a) aktywnego uczestnictwa w pracach Koła, 
b) przestrzegania niniejszego Statutu, 
c) podporządkowania się aktom organów Koła, 
d) dbania o dobre imię Koła,
e) opłacania składki członkowskiej
f) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Koła.

Konkurs wiedzy o zarządzaniu kryzysowym i o Policji

Konkurs organizowany przez Koło Konstytucjonalistów UJ we współpracy z Kołem Nauk Politycznych UJ ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz organizacji i funkcjonowania Policji. Jego wyniki pozwolą również na wyłonienie kandydatów do udziału w dwóch projektach, które będą realizowane przez Koło Konstytucjonalistów w roku akademickim 2016/2017 pod opieką merytoryczną dr. Mateusza Kolaszyńskiego. Pierwszy projekt dotyczy przygotowania symulacyjnej gry decyzyjnej dotyczącej zarządzania kryzysowego. Tematem drugiego projektu będzie przygotowanie lokalnego programu prewencyjnego dla jednego z osiedli w Krakowie.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich studentów Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Rejestracji należy dokonać do 23 kwietnia 2016 roku za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza. Każdy student po zarejestrowaniu się otrzyma na podany przez siebie adres poczty elektronicznej materiały przydatne w przygotowaniu do konkursu.

Konkurs odbędzie się 9 maja 2016 roku o godz. 19:00 w Kolegium Śląskim (sala 238). Rywalizacja będzie polegała na rozwiązaniu testu, które składa się z 30 pytań wielokrotnego wyboru oraz jednego pytania otwartego.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Katedry Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych UJ oraz przesłana do uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dla osób, które uzyskają najlepsze wyniki przewidziano nagrody książkowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Poniżej znajdą Państwo zalecaną bibliografię, zasady konkursu oraz informacje o projektach.

 

Dołącz do nas: